ثبت نام در سامانه فصل کشت

بسم الله الرحمن الرحیم
این سامانه در راستای ارایه کلیه خدمات مشاوره ای جهت بهبود عملکرد کشاورزان پیاده سازی شده است.
کلیه کشاورزان، باغداران، دامپروران، آبخیزداران می توانند در این سامانه ثبت نام نمایند.

ثبت نام کشاورزان، باغداران، دامپروران و..

ثبت نام مشاوران

مشاوران تحصیلکرده و عضو سازمان نظام مهندسی می توانند، جهت مشاوره به کشاورزان، دامپروران، آبخیزداران از طریق لینک پایین ثبت نام نمایند.
ثبت نام مشاوران سازمان نظام مهندسی